Archive for Actua

Broederlijk Delen : Wereldkamp 2019

Zin in een zomer boordevol fijne ontmoetingen en culturele ontdekkingen? Dan is Wereldkamp iets voor jou! Kampeer in De Hoge Rielen – met of zonder je kinderen – en verken mondiale thema’s vanuit diverse invalshoeken.

Resist! Over conflicten en vreedzaam verzet

Tijdens deze editie bekijken we het thema conflict en vreedzaam verzet vanuit diverse invalshoeken – via gesprekken, debat, film en workshops. We staan stil bij vragen als: Welke conflicten zijn er de dag van vandaag? Hoe organiseer je als burger verzetsinitiatieven? Hoe kunnen we ‘peacemakers’ zijn in onze eigen omgeving? We gaan in gesprek met enkele inspirerende figuren die het heft in eigen handen genomen hebben.

Benieuwd naar het programma?

Een voorsmaakje!

Praktisch

Het Wereldkamp vindt plaats van 30 juni tot 4 juli 2019 in De Hoge Rielen in Lichtaart.

Informatie en inschrijving

Waar:

Kasterlee, Hoge Rielen, Molenstraat 62

Wanneer:

30 juni 2019 – 10:00 tot 4 juli 2019 – 16:00

Een hart voor Limburg : nieuwe projectoproep voor projecten 2020

Jouw project verdient steun

‘Een Hart voor Limburg 2020’ wil projecten ondersteunen die kansenbevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (van 0 tot 18 jaar) en daarbij een beroep doen op de actieve betrokkenheid van de directe omgeving van het kind.

 

Projectoproep 2020

 

Voor Welke Projecten? 

De projectoproep richt zich op initiatieven die maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren. Belangrijk is dat het project niet uitsluitend focust op het individuele kind, maar steeds op het kind in relatie tot zijn directe omgeving. Door in te zetten op een sociaal inclusief klimaat krijgen kinderen en jongeren via onder andere onderwijs, kinderwerking, jeugdwerk … de kans om hun plaats in te nemen in de maatschappij.

De projecten hebben betrekking op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie en impliceren de actieve betrokkenheid van ouders, buurt, school, opvang, jeugdbeweging, sportvereniging … enz. Het fonds wil beginnende projecten een duwtje in de rug geven, maar ook bestaande initiatieven aanmoedigen en als inspirerende voorbeelden naar voren schuiven.

Een Hart voor Limburg wil zowel kleinere als grotere projecten ondersteunen. Daarom voorziet het een financiële tussenkomst die kan variëren, maar met een maximum van 10.000 euro per project. De financiële steun kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het project, zoals het in het kandidaatsdossier werd voorgesteld. De jury kan beslissen om een kleiner bedrag toe te kennen dan de steun die in het kandidaatsdossier door de projectindiener wordt gevraagd.

 

Wie Kan Een Project Indienen? 

Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die met bovenvernoemde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz. Zowel feitelijke verenigingen, vzw’s als publieke instanties kunnen een project indienen.
Projecten die kaderen binnen de uitdrukkelijke wettelijke opdracht van de lokale overheid komen niet in aanmerking.

Per koepelorganisatie kan maximaal 1 project in de selectie opgenomen worden. Een Hart voor Limburg heeft bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.

 

 Ontvankelijkheidscriteria 

 1. Het kandidaatsdossier moet volledig online ingevuld worden en uiterlijk op 23 september 2019 ingediend zijn.
 2. Het project wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De indiener moet zelf niet in de provincie zijn gevestigd.
 3. Van kandidaten wordt verwacht dat ze een duidelijke omschrijving van hun organisatie geven. De statuten, een organigram en het laatste jaarrapport of activiteitenverslag wordt aan Een Hart voor Limburg bezorgd.
 4. Komen niet in aanmerking voor projectsteun: aanvragen van individuele personen, vaste werkingskosten, infrastructuurwerken (o.a. de inrichting van speelplaatsen…), de aankoop van ICT middelen (computers, digitale borden…), voorbereidende studies, colloquia, periodieke publicaties en dergelijke.

 

Selectiecriteria

Uit de ontvankelijke dossiers zal de jury projecten selecteren op basis van volgende criteria:

 

 1. Het gaat om een concreet initiatief dat kansenbevordering van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren als voornaamste doelstelling heeft.
 2. Het project zet in op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie met bijzondere aandacht voor een actieve deelname en betrokkenheid van de directe leefomgeving van het kind.
 3. Het project is doelmatig en efficiënt: de inspanningen én uitgaven dragen daadwerkelijk bij tot de realisatie van het beoogde doel. Daarnaast zijn deze in verhouding tot de realisaties van het project. Dit alles staat omschreven in een duidelijke projectinhoud met een realistische timing, een concreet stappenplan en een duidelijk overzichtelijk financiële weergave.
 4. De realisatie van het project :
   • Gebeurt volledig in het projectjaar 2020
   • Is verspreid over meerdere jaren (lange termijnrealisatie)                                         Ongeacht de termijn van het project is de realisatie ervan duidelijk geïntegreerd in een langetermijnstrategie en beoogt het duurzame resultaten die duidelijk meetbaar zijn.

5. Het project geeft blijk van een duidelijke visie op kansenbevordering van          kwetsbare kinderen en jongeren en de impact die men hierop wil realiseren.

De drie meetbare punten (indicatoren) waarmee ze dit kunnen aantonen zijn duidelijk weergegeven.

Om in aanmerking te komen, moet elk project duidelijk beantwoorden aan deze criteria. Zorg ervoor dat u uw project zodanig voorstelt dat dit goed tot uiting komt. Dit kandidaatsdossier is het enig hulpmiddel voor de jury om uw project te beoordelen.

 

Enkele Voorbeelden Van Projecten 

 • Ouders  via hun kinderen betrekken in projecten waar  hulpbronnen aangereikt worden om zichzelf beter te ontwikkelen en om het gezin aan de achterstelling te onttrekken. Bijvoorbeeld: op school worden moedernamiddagen georganiseerd rond een bepaald thema: gezonde voeding, gezondheidsbevordering, taalactivering …
 • Actief inzetten op taalstimulering bij kinderen vanaf jonge leeftijd (bv. het overbruggen van taalbarrières tussen ouders en school, verenigingsleven, enz.) draagt bij tot een betere taalontwikkeling waardoor het makkelijker is de schooltaal te verwerven en het sociaal isolement te doorbreken.
 • Onderwijzend personeel, begeleiders en iedere professional betrekken, informeren en sensibiliseren om hun theoretische en praktische kennis over armoede en diversiteit verder te verfijnen.
 • Buurtbewoners zetten zich actief in om het leefklimaat van kinderen in een multiculturele wijk te bevorderen.
 • Een vrijwilligersorganisatie biedt opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen. De gezinnen worden voor een langere periode ondersteund door een vaste vrijwilliger die enkele uren per week in het gezin aanwezig is om in overleg met de ouders te spelen met de kinderen, te helpen met huiswerk enz.
 • Het oudercomité van de school probeert alle ouders bij de activiteiten van de school te betrekken, met aandacht voor de maatschappelijk zwakkere ouders.
 • Voor kinderen die een dierbaar iemand gaan verliezen wordt een werkboek ontwikkeld en uitgegeven dat bijdraagt tot een betere rouwverwerking.
 • Een plaatselijke voetbalclub organiseert wijkvoetbal en wijktornooien en haalt zo hangjongeren van straat.
 • Een jeugdbeweging betrekt actief kinderen met een beperking in haar werking.

 

Hoe Dient U Een Project In? 

Het project moet ingediend worden aan de hand van het standaard kandidaatsdossier.

De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk tegen 23 september 2019 online ingevuld en opgestuurd worden.

Als u niet zo goed vertrouwd bent met computers, kunt u een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op +32 70 23 30 65 of mail proj@kbs-frb.be.

Voor zeer specifieke vragen kunt u contact opnemen met Kristie Deckers, coördinator Streekfonds Een Hart voor Limburg op +32 11 87 85 99.

 

De kandidaatsdossiers die aan de criteria voldoen worden beoordeeld door een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde jury. De leden ervan worden op basis van hun ervaring en beroepskwalificaties gevraagd om in de jury te zetelen. De geselecteerde dossiers worden in november voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Streekfonds, dat autonoom beslist of en hoeveel steun er kan worden toegekend.

De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden eind november per brief meegedeeld.

 

U kan hier inloggen op het online kandidaatsdossier.

 

Nieuw adres Dierenartsen Zonder Grenzen

Op 5 juni is het zover: we verhuizen naar onze nieuwe kantoren. Als gevolg hiervan zijn we op 4 en 5 juni niet telefonisch bereikbaar.

 

Nadien kan u ons bereiken op het volgende adres:

 

Dierenartsen Zonder Grenzen

Kunstlaan 7-8

1210 Brussel

 

Ons algemeen telefoonnummer en alle e-mailadressen blijven hetzelfde.

Algemeen telefoonnummer: 02/539 09 89

Algemeen e-mailadres: info@vsf-belgium.org

Rondpunt : je bondgenoot na een verkeersongeval

“In Vlaanderen vallen jaarlijks ongeveer 30.000 verkeersslachtoffers. Rondpunt vzw zet zich in voor een goede opvang van alle (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer. Slachtoffers, naasten, nabestaanden, veroorzakers en professionals kunnen bij Rondpunt terecht met al hun grote én ook kleine zorgen. Daarnaast investeert Rondpunt in betere kansen voor alle betrokkenen door middel vanbeleidsbeïnvloeding en het opzetten van participatieprojecten op vlak van re-integratie naar werk, sport en vrije tijd.”

 

50 jaar welzijnszorg. 50 jaar prikken. Aaibaar of pijnlijk?

 

 

 

50 jaar welzijnszorg. 50 jaar prikken.
Aaibaar of pijnlijk?

 

De voorzitter Marc Justaert en Raad van Bestuur van Welzijnszorg
nodigen u graag uit op het colloquium
‘50 jaar Welzijnszorg. 50 jaar prikken. Aaibaar of pijnlijk?’
Aansluitend reiken we de 20e Prijs Armoede Uitsluiten uit.

 


Vrijdag 7 juni 2019 om 15:30
in de KVS, Arduinkaai 7, 1000 Brussel

 

Programma

 

15:30 Onthaal

16:00 Koen Trappeniers en Caro Bridts heten u welkom.
Wat Welzijnszorg betekende en betekent door prof. dr. Ides Nicaise en prof. dr. Tine Van Regenmortel

17:00 Hoe samen tegen armoede blijven prikken in de 21e eeuw?
Panelgesprek met moderator Gie Goris (Mo*)

 • Michael de Cock (artistiek directeur KVS)
 • Lieve Herijgers (directeur Broederlijk Delen)
 • Fanny Matheusen (House of Deep Democracy Hummus)
 • Joris Piot (onderzoeker bij CIVITAZ, centrum voor burgerschap en participatie)
 • Birsen Taspinar (psychologe en psychotherapeute) 

Besluit door voorzitter Marc Justaert

De Troubadours dagen ons tussendoor uit met hun muziek.

18:15 Uitreiking 20e Prijs Armoede Uitsluiten

19:00 Receptie opgeluisterd door Groovin’ Mooze 

Gastvrouw is Sara Van Boxstael

 

 

Deelname is gratis maar aanmelding is verplicht.
 

Meld u hier aan 

 

 

 

Bij een verjaardag hoort vaak een cadeautje.
U maakt ons het meest blij met uw inzet en met een gift.

BE21 0000 0000 0303 met mededeling  +++201/1000/12808+++

 

Alvast veel dank!

   

Met de gewaardeerde steun van

 

20 km door Brussel 2019 : Steun het MS-onderzoek met de Charcot Stichting

Steun het MS-onderzoek met de Charcot Stichting en maak vandaag het verschil. 

Hoe ? Door één van onze lopers van de 20 km door Brussel te helpen bij haar of zijn geldinzameling voor het onderzoek.

Ja, Ik steun hier met mijn donatie een loper van het Charcot team!

Steun het Musicafonds en geef een geschenk van onschatbare waarde: muziek

The Musical Gift: wanneer gaf je voor het laatst muziek cadeau?

Muziek is een talent en geschenk, doorgegeven van generatie op generatie, van muziek op luisteraar, van mond tot oor.

Tijdens AlbaNova 2018, familiefestival voor oude én hedendaagse muziek, bood het Musicafonds voor het eerst vier bezoekers de unieke kans om een stukje van hun festivalervaring te delen met iemand die niet (meer) naar het festival kon komen. Dankzij deze actie hebben bewoners van Woonzorgcentrum Dijlehof te Leuven en Seniorencentrum Onze Lieve Vrouw te Bornem genoten van een ontroerend optreden, maar ook een gezin mocht een muzikaal cadeau ontvangen in intieme kring.

Het Musicafonds wil de drempels tot een kwaliteitsvolle muziekparticipatie en ontwikkeling voor kansengroepen helpen verlagen en is ervan overtuigd dat The Musical Gift een sterk format hiervoor is. Daarom krijgen drie bezoekers van AlbaNova 2019 opnieuw de opportuniteit om een concert te geven aan iemand die niet op het festival aanwezig kan zijn.

 

Gelooft u ook in de kracht van muziek?

Dankzij uw hulp kan het Musicafonds initiatieven zoals The Musical Gift mogelijk maken.

Steun het Musicafonds en geef een geschenk van onschatbare waarde: muziek.

.

Uw gift is zeer welkom op het rekeningnummer IBAN BE27 0012 3667 0073 (BIC GEBABEBB) met vermelding ‘Musicafonds’.

Uw storting is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar, wij bezorgen u jaarlijks een attest. Schenkt u 100 euro of meer, dan kan – als u dat wenst – uw naam vermeld worden op de website. U ontvangt minstens tweemaal per jaar een nieuwsbrief met info over de projecten die met het Musicafonds ondersteund worden.

Benieuwd naar andere projecten die het Musicafonds reeds heeft kunnen realiseren? Neem een kijkje op de website van het Musicafonds.

Vragen? Contacteer sophie@musica.be. “

Unieke Babbelavond met Céline Broeckaert Drie stemmen “Een Kankermonoloog”

Wanneer: 22 maart 2019
deuren open 19.00 u., start monoloog 20.00 u.

Waar: Creatief Atelier, Hoogstraat 54, 2580 Beerzel-Putte

Wat: Een monoloog over seks en intimiteit na kanker. Deze korte, totaal niet zwaarmoedige monoloog heeft als intentie het debat rond seks en intimiteit tijdens/na kanker op gang te brengen, angsten en taboes te doorbreken en mensen aan te zetten tot dialoog, opdat dit leidt naar een heropleving van ieders intieme leven. Na afloop van de opvoering is er voldoende tijd voor een nagesprek, debat, discussie, stellen van vragen. Seksuoloog Barbara Van Campenhout geeft de nodige ondersteuning tijdens dit gesprek.

Wie: lotgenoten en hun entourage, zorgverstrekkers

Inschrijven: verplicht, vóór 18 maart, via website www.neo-ma.be /activiteiten/inschrijvingsformulier (beperkte inschrijving) Deze avond is gratis. Neo-Ma vzw voorziet een hapje en een drankje.

Een medische en gezondheidsoperatie georganiseerd in TOGO

Geachte Dames en Heren,

Van 29 maart tot 13 april 2019 wordt een medische en gezondheidsoperatie georganiseerd in TOGO.

 

We zijn op zoek naar:

·  Brilmonturen

·  Oftalmologische druppels

·  Ontstekingsremmend

Deze zullen door onze vrienden persoonlijk naar ginder gebracht worden.

Wij danken u voor uw deelname.

Een filmpje :  https://youtu.be/ezliLSwaBWs

Koffiehuis wordt NAH-café op 15 maart !

Koffiehuis wordt NAH-café!
Vrijdag 15 maart

van 13u30 tot 16u
Zuster Angelalaan 1 – 9620 Zottegem

Op vrijdag 15 maart organiseert Dag van de Zorg vzw onmoetingsmomenten op tientallen locaties rond bepaalde thema’s: dementie, NAH, depressie, burn-out,… Professionelen, ervaringsdeskundigen, patiënten en mantelzorgers gaan in dialoog met lotgenoten. Om ervaringen uit te wisselen en om elkaar te steunen.
De breincafés zijn dus een metafoor om van elkaar dingen te leren. En om wegwijs te geraken in het breinzorglandschap. En hoe kan dat beter dan samen aan de dis te zitten met een lekker kopje koffie.
Voor deze gelegenheid toveren we ons koffiehuis om tot een NAH-café.  Hier kan je zoals vertrouwd genieten van een lekkere tas koffie en een lekkere pannenkoek. Je kan hier ook meer te weten komen over NAH en de gevolgen voor onze cliënten.

Hopelijk mogen we jullie dan ook ontvangen!

Het koffiehuis is open elke

laatste vrijdag van de maand

van 13u30 tot 16u