Belastingvermindering voor giften – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

1. Aan welke voorwaarden moet een gift voldoen opdat de schenker recht zou hebben op een belastingvermindering?

De gift moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging
 de vereniging of instelling moet erkend zijn door de minister van Financiën
 de vereniging of instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
 de gift moet in geld gedaan zijn
 giften in de vorm van kunstwerken geven ook recht op een belastingvermindering als:
 ze gedaan zijn aan rijksmusea, gemeenschappen en gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat die openbare machten ze voor hun musea bestemmen
 het gaat om kunstwerken waarvan de minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten
 de minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld

2. Voor welke verenigingen en instellingen geven giften recht op een belastingvermindering?

Alleen giften aan erkende instellingen kunnen recht geven op een belastingvermindering. Het gaat om instellingen die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet, ofwel erkend zijn door de Minister van Financiën, ofwel erkend zijn bij koninklijk besluit en buitenlandse instellingen.

Instellingen opgenomen in de wet:

 De instellingen die binnen het toepassingsgebied vallen van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden van de Franse Gemeenschap en de erkende universitaire ziekenhuizen
 de Koninklijke academiën
 het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
 het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen – FWO
 het «Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS»
 de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 het Rode Kruis van België
 de Koning Boudewijnstichting
 de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (Child Focus)
 het Paleis voor Schone Kunsten
 de Koninklijke Muntschouwburg
 de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen evenals de provinciale rampenfondsen
 de beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de gewestregering of door de bevoegde instellingen
 de Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, de Gemeenschappen en Gewesten, de provincies, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Instellingen of verenigingen die erkend zijn door de minister van Financiën of bij koninklijk besluit

Alle andere instellingen of verenigingen die erkend willen worden, moeten een erkenningsaanvraag indienen. Zij zullen aan specifieke, in de wet bepaalde, voorwaarden moeten voldoen.

De volgende verenigingen en instellingen kunnen erkend worden (overeenkomstig artikel 14533, § 1, eerste lid, 1° tot en met 4° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992):

• instellingen voor wetenschappelijk onderzoek
• culturele instellingen
• instellingen die de oorlogsslachtoffers, de mindervaliden, de bejaarden, de beschermde minderjarigen of de behoeftigen bijstaan
• instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers van rampen die de toepassing rechtvaardigen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen
• instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu
• instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel hebben
• vzw’s waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren
• instellingen die duurzame ontwikkeling ten doel hebben
• instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden
• instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen

Erkende instellingen

U vindt een lijst met erkende instellingen (toestand op 13 mei 2016).

Opmerking: het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties wordt ook erkend voor giften in geld:
Als u uw instelling niet terugvindt in de lijst kunt u de bevoegde dienst contacteren op de volgende telefoonnummers:

• 0257 623 55 (NL/FR)
• 0257 623 69 (NL/FR)
• 0257 628 45 (NL)
• 0257 643 97 (FR)
• 0257 656 43 (FR)

Buitenlandse instellingen

Het moet gaan om een vereniging of instelling uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en die in die andere lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend, dit wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde verenigingen en instellingen worden erkend.

3. Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die u in 2015 gedaan heeft en waarvoor u een kwijtschrift heeft ontvangen.

Als het totale bedrag van uw giften aan een erkende instelling minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt zal de instelling u in het begin van het jaar een kwijtschrift uitreiken. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van uw gift. U moet het niet bij uw aangifte voegen maar u moet het wel ter beschikking van de administratie houden.

Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de EER, moet u het bewijs dat de vereniging of instelling gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en in die andere Lidstaat op een vergelijkbare wijze is erkend, ter beschikking van de administratie houden.

4. Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen om de belastingvermindering voor giften te vragen?

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die u in 2015 gedaan heeft en waarvoor u een kwijtschrift heeft ontvangen.

Als het totale bedrag van uw giften aan een erkende instelling minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt zal de instelling u in het begin van het jaar een kwijtschrift uitreiken. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van uw gift. U moet het niet bij uw aangifte voegen maar u moet het wel ter beschikking van de administratie houden.

Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de EER, moet u het bewijs dat de vereniging of instelling gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en in die andere Lidstaat op een vergelijkbare wijze is erkend, ter beschikking van de administratie houden.

5. Moet men een kwijtschrift van de instelling ontvangen en moet men hem bewaren?

Een erkende instelling moet kwijtschriften aan haar schenkers afgeven en daarnaast een exemplaar van de kwijtschriften en een verzamelstaat ervan aan de fiscale administratie geven.
Het afgeven van kwijtschriften aan de schenkers heeft onder andere tot doel dezen in staat te stellen hun fiscale aangifte correct in te vullen.
Daar de administratie enkel het exemplaar dat ze van de vereniging ontvangt als een bewijsstuk beschouwt, is de schenker niet verplicht het exemplaar die hem werd uitgereikt te bewaren.
Niettemin, is het beter om het document een tijdje te bewaren uit voorzorg, om bijvoorbeeld na te gaan of de administratie met zijn giften rekening heeft gehouden voor het berekenen van zijn belasting.

6. Zijn er criteria waaraan men moet voldoen om de erkenning te verkrijgen?

De erkenning wordt inderdaad enkel toegekend als men aan een reeks voorwaarden voldoet.
Deze voorwaarden worden opgesomd in de artikels 57 tot 59 sexies van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 (afgekort: KB/WIB 92).

7. Voor hoelang wordt de erkenning toegekend?

In principe kan de erkenning worden toegestaan voor een periode van ten hoogste 6 opeenvolgende kalenderjaren.
Evenwel dient er te worden opgemerkt dat de 6 jaar enkel vanaf de tweede hernieuwing worden toegekend. De eerste erkenning wordt voor 2 jaar toegestaan en de eerste hernieuwing voor 4 jaar.
Die periodes zijn evenwel vatbaar om te worden verkort indien volgens de resultaten van de ingestelde onderzoeken voorbehoud moet worden gemaakt.

8. Hoe wordt de erkenning verkregen of hernieuwd?Hoe wordt de erkenning verkregen of hernieuwd?

Om de erkenning of haar vernieuwing te verkrijgen, dient er een schriftelijke aanvraag ingediend te worden bij de Minister van Financiën, Wetstraat 12, te 1000 Brussel, ten laatste op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de periode waarvoor de erkenning wordt aangevraagd.
De aanvraag moet een dossier omvatten, bij voorkeur in drievoud, samengesteld van welbepaalde documenten (zie artikels 57 tot 59 sexies, KB/WIB 92).
Voor meer informatie daaromtrent kan men terecht bij de Directie I/6B van de Centrale Administratie van de algemene Administratie van de Fiscaliteit, “North Galaxy” Boulevard du Roi Albert II, n°25 à 1030 Brussel
(Tel. : 02 57 257 57). www.financien.be/nl/

9. Mag ik een gift doen aan een niet-erkende instelling?

De personen die een gift willen doen zijn volledig vrij om te kiezen welke instelling ze van hun vrijgevigheid willen laten genieten.
Bijgevolg, kunnen ze evengoed een gift doen aan een instelling die niet gemachtigd is kwijtschriften uit te reiken, als voor hun de aftrek pure bijzaak is. De personen zijn dus vrij om te kiezen aan welke instelling ze een gift doen, maar kunnen enkel genieten van een aftrek indien het om een bevoegde instelling gaat.

10. Waar kan men informeren om te weten of een instelling gemachtigd is om kwijtschriften aan haar schenkers uit te reiken voor de fiscale aftrek ? Hoe kan men dit doen?

De lijst van de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften aan de schenkers uit te reiken met het oog op de fiscale aftrek, kan op de bovenvermelde Internetsite van de fiscale federale administraties www.financien.be/nl/ geraadpleegd worden.

11. Welke is de rol van de Directie I/6B tegenover de instellingen en tegenover de burger?

Tegenover de instellingen vervult de Directie I/6B van de Centrale Administratie van de algemene Administratie van de Fiscaliteit.
Enerzijds, vervult ze een informatieopdracht, bijvoorbeeld voor de mededeling van de voorwaarden waaraan de erkenning is onderworpen, van de inlichtingen betreffende de procedure voor het indienen van een aanvraag om erkenning of hernieuwing van de erkenning en van de inlichtingen i.v.m. de stand van zaken wat het onderzoek van de aanvragen betreft.
Anderzijds, vervult ze een verificatieopdracht. Ze verricht o.a. het vooronderzoek en het eindonderzoek van de aanvragen om erkenning of hernieuwing van de erkenning.
Tegenover het publiek vervult ze hoofdzakelijk een informatieopdracht. De belastingplichtige kunnen bij haar terecht om bijvoorbeeld te weten welke de principes zijn, die de aftrek van de giften regelen of om te weten of een instelling erkend is.
Wat de inlichtingen betreft i.v.m. de in acht neming in de berekening van hun belasting van de giften die ze gedaan hebben, dienen de belastingplichtigen zich aan hun locale taxatiekantoor te wenden. Deze dienst kan hen eveneens informeren over de principes die de aftrek van de giften regelen.
Voor bijkomende algemene informatie kan u steeds terecht op de webstek van de FOD Financiën (http://www.minfin.fgov.be) of kan u het Contactcenter FOD Financiën bellen op het telefoonnummer 0257/257 57 (gewoon tarief, elke werkdag van 8 u tot 17 u).