Een hart voor Limburg : nieuwe projectoproep voor projecten 2020

Jouw project verdient steun

‘Een Hart voor Limburg 2020’ wil projecten ondersteunen die kansenbevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (van 0 tot 18 jaar) en daarbij een beroep doen op de actieve betrokkenheid van de directe omgeving van het kind.

 

Projectoproep 2020

 

Voor Welke Projecten? 

De projectoproep richt zich op initiatieven die maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren. Belangrijk is dat het project niet uitsluitend focust op het individuele kind, maar steeds op het kind in relatie tot zijn directe omgeving. Door in te zetten op een sociaal inclusief klimaat krijgen kinderen en jongeren via onder andere onderwijs, kinderwerking, jeugdwerk … de kans om hun plaats in te nemen in de maatschappij.

De projecten hebben betrekking op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie en impliceren de actieve betrokkenheid van ouders, buurt, school, opvang, jeugdbeweging, sportvereniging … enz. Het fonds wil beginnende projecten een duwtje in de rug geven, maar ook bestaande initiatieven aanmoedigen en als inspirerende voorbeelden naar voren schuiven.

Een Hart voor Limburg wil zowel kleinere als grotere projecten ondersteunen. Daarom voorziet het een financiële tussenkomst die kan variëren, maar met een maximum van 10.000 euro per project. De financiële steun kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het project, zoals het in het kandidaatsdossier werd voorgesteld. De jury kan beslissen om een kleiner bedrag toe te kennen dan de steun die in het kandidaatsdossier door de projectindiener wordt gevraagd.

 

Wie Kan Een Project Indienen? 

Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die met bovenvernoemde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz. Zowel feitelijke verenigingen, vzw’s als publieke instanties kunnen een project indienen.
Projecten die kaderen binnen de uitdrukkelijke wettelijke opdracht van de lokale overheid komen niet in aanmerking.

Per koepelorganisatie kan maximaal 1 project in de selectie opgenomen worden. Een Hart voor Limburg heeft bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.

 

 Ontvankelijkheidscriteria 

 1. Het kandidaatsdossier moet volledig online ingevuld worden en uiterlijk op 23 september 2019 ingediend zijn.
 2. Het project wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De indiener moet zelf niet in de provincie zijn gevestigd.
 3. Van kandidaten wordt verwacht dat ze een duidelijke omschrijving van hun organisatie geven. De statuten, een organigram en het laatste jaarrapport of activiteitenverslag wordt aan Een Hart voor Limburg bezorgd.
 4. Komen niet in aanmerking voor projectsteun: aanvragen van individuele personen, vaste werkingskosten, infrastructuurwerken (o.a. de inrichting van speelplaatsen…), de aankoop van ICT middelen (computers, digitale borden…), voorbereidende studies, colloquia, periodieke publicaties en dergelijke.

 

Selectiecriteria

Uit de ontvankelijke dossiers zal de jury projecten selecteren op basis van volgende criteria:

 

 1. Het gaat om een concreet initiatief dat kansenbevordering van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren als voornaamste doelstelling heeft.
 2. Het project zet in op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie met bijzondere aandacht voor een actieve deelname en betrokkenheid van de directe leefomgeving van het kind.
 3. Het project is doelmatig en efficiënt: de inspanningen én uitgaven dragen daadwerkelijk bij tot de realisatie van het beoogde doel. Daarnaast zijn deze in verhouding tot de realisaties van het project. Dit alles staat omschreven in een duidelijke projectinhoud met een realistische timing, een concreet stappenplan en een duidelijk overzichtelijk financiële weergave.
 4. De realisatie van het project :
   • Gebeurt volledig in het projectjaar 2020
   • Is verspreid over meerdere jaren (lange termijnrealisatie)                                         Ongeacht de termijn van het project is de realisatie ervan duidelijk geïntegreerd in een langetermijnstrategie en beoogt het duurzame resultaten die duidelijk meetbaar zijn.

5. Het project geeft blijk van een duidelijke visie op kansenbevordering van          kwetsbare kinderen en jongeren en de impact die men hierop wil realiseren.

De drie meetbare punten (indicatoren) waarmee ze dit kunnen aantonen zijn duidelijk weergegeven.

Om in aanmerking te komen, moet elk project duidelijk beantwoorden aan deze criteria. Zorg ervoor dat u uw project zodanig voorstelt dat dit goed tot uiting komt. Dit kandidaatsdossier is het enig hulpmiddel voor de jury om uw project te beoordelen.

 

Enkele Voorbeelden Van Projecten 

 • Ouders  via hun kinderen betrekken in projecten waar  hulpbronnen aangereikt worden om zichzelf beter te ontwikkelen en om het gezin aan de achterstelling te onttrekken. Bijvoorbeeld: op school worden moedernamiddagen georganiseerd rond een bepaald thema: gezonde voeding, gezondheidsbevordering, taalactivering …
 • Actief inzetten op taalstimulering bij kinderen vanaf jonge leeftijd (bv. het overbruggen van taalbarrières tussen ouders en school, verenigingsleven, enz.) draagt bij tot een betere taalontwikkeling waardoor het makkelijker is de schooltaal te verwerven en het sociaal isolement te doorbreken.
 • Onderwijzend personeel, begeleiders en iedere professional betrekken, informeren en sensibiliseren om hun theoretische en praktische kennis over armoede en diversiteit verder te verfijnen.
 • Buurtbewoners zetten zich actief in om het leefklimaat van kinderen in een multiculturele wijk te bevorderen.
 • Een vrijwilligersorganisatie biedt opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen. De gezinnen worden voor een langere periode ondersteund door een vaste vrijwilliger die enkele uren per week in het gezin aanwezig is om in overleg met de ouders te spelen met de kinderen, te helpen met huiswerk enz.
 • Het oudercomité van de school probeert alle ouders bij de activiteiten van de school te betrekken, met aandacht voor de maatschappelijk zwakkere ouders.
 • Voor kinderen die een dierbaar iemand gaan verliezen wordt een werkboek ontwikkeld en uitgegeven dat bijdraagt tot een betere rouwverwerking.
 • Een plaatselijke voetbalclub organiseert wijkvoetbal en wijktornooien en haalt zo hangjongeren van straat.
 • Een jeugdbeweging betrekt actief kinderen met een beperking in haar werking.

 

Hoe Dient U Een Project In? 

Het project moet ingediend worden aan de hand van het standaard kandidaatsdossier.

De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk tegen 23 september 2019 online ingevuld en opgestuurd worden.

Als u niet zo goed vertrouwd bent met computers, kunt u een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op +32 70 23 30 65 of mail proj@kbs-frb.be.

Voor zeer specifieke vragen kunt u contact opnemen met Kristie Deckers, coördinator Streekfonds Een Hart voor Limburg op +32 11 87 85 99.

 

De kandidaatsdossiers die aan de criteria voldoen worden beoordeeld door een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde jury. De leden ervan worden op basis van hun ervaring en beroepskwalificaties gevraagd om in de jury te zetelen. De geselecteerde dossiers worden in november voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Streekfonds, dat autonoom beslist of en hoeveel steun er kan worden toegekend.

De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden eind november per brief meegedeeld.

 

U kan hier inloggen op het online kandidaatsdossier.

 

Comments are closed.