Erkende Instellingen

Alleen giften aan erkende instellingen kunnen recht geven op een belastingvermindering. Het gaat om instellingen die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet, ofwel erkend zijn door de Minister van Financiën.

Instellingen opgenomen in de wet:

 • de universiteiten en erkende universitaire ziekenhuizen (PDF, 189.78 KB) (die binnen het toepassingsgebied vallen van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden van de Franse Gemeenschap en de erkende universitaire ziekenhuizen)
 • de hogescholen (PDF, 223.87 KB) (die binnen het toepassingsgebied vallen van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 december 2013 tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, of van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, of van het bijzonder decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 21 februari 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool)
 • de Koninklijke academiën (PDF, 190.2 KB)
 • het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen – FWO
 • het “Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS”
 • de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 • het Rode Kruis van België
 • de Koning Boudewijnstichting
 • de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (Child Focus)
 • het Paleis voor Schone Kunsten
 • de Koninklijke Muntschouwburg
 • de Nationaal Orkest van België
 • de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen evenals de provinciale rampenfondsen
 • de beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de gewestregering of door de bevoegde instellingen
 • de Rijksmusea (PDF, 30.52 KB) en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, de Gemeenschappen en Gewesten, de provincies, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Erkende instellingen

U vindt hier een lijst (PDF, 392.78 KB) met alle erkende instellingen (toestand op 19 december 2018).

Opmerking: het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties is ook erkend voor giften in geld die in 2018 gedaan worden in het kader van de actie ‘INDONESIE 12-12’.

Buitenlandse instellingen

Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) moet het gaan om een vereniging of instelling die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en die in die andere Lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend, dit wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde verenigingen en instellingen worden erkend.