Erkende Instellingen

Erkende Instellingen

 

Welke verenigingen of instellingen mogen giften ontvangen die recht geven op een belastingvermindering?

Alleen giften aan erkende verenigingen of instellingen kunnen recht geven op de belastingvermindering.

Er zijn 3 categorieën:
• instellingen die uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet
• instellingen of verenigingen die erkend zijn door de minister van Financiën of bij koninklijk besluit
• buitenlandse instellingen of verenigingen

Instellingen die uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet
• De instellingen p. 219 die binnen het toepassingsgebied vallen van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden van de Franse Gemeenschap en de erkende universitaire ziekenhuizen
• de Koninklijke academiën p. 219
• het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
• het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen – FWO fiche p. 122, 123
• het «Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS»
• de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
• het Rode Kruis van België
• de Koning Boudewijnstichting
• de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (Child Focus)
• het Paleis voor Schone Kunsten
• de Koninklijke Muntschouwburg
• de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen evenals de provinciale rampenfondsen
• de beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de gewestregering of door de bevoegde instellingen
• de rijksmusea p. 219 en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, de gemeenschappen en gewesten, de provincies, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Koninklijke academiën
• Académie Royale de Langue et de Littérature Française
• Académie Royale de Médecine de Belgique
• Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
• Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
• Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
• Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen – Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer
• Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België

Rijksmusea
Het betreft:
• Koninklijk Museum voor Midden-Afrika fiche p. 162, 163
• Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis fiche p. 154, 155
• Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
en de volgende instellingen die met Rijksmusea zijn gelijkgesteld:
• Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
• Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
• Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
• Koninklijke Bibliotheek van België

Belgische universiteiten en erkende universitaire ziekenhuizen
• Agrobiopôle Wallon
• Centre hospitalier universitaire de Liège
• Faculté polytechnique de Mons
• Université Saint-Louis – Bruxelles
• Katholieke Universiteit Leuven fiche p. 149, 150, 151
• Universitair Ziekenhuis Antwerpen
• Universitair Ziekenhuis Gent
• Université Catholique de Louvain fiche p. 195
• Université Libre de Bruxelles fiche p. 192
• Université de Liège fiche p. 200
• Université de Mons fiche p. 196, 197
• Université de Namur fiche p. 198
• Universiteit Antwerpen fiche p. 199
• Universiteit Gent fiche p. 201
• Universiteit Hasselt fiche p. 202
• Vrije Universiteit Brussel

Instellingen of verenigingen die erkend zijn door de minister van Financiën of bij koninklijk besluit

Alle andere instellingen of verenigingen die erkend willen worden, moeten een erkenningsaanvraag indienen. Zij zullen aan specifieke, in de wet bepaalde, voorwaarden moeten voldoen.

De volgende verenigingen en instellingen kunnen erkend worden (overeenkomstig artikel 14533, § 1, eerste lid, 1° tot en met 4° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992):

• instellingen voor wetenschappelijk onderzoek
• culturele instellingen
• instellingen die de oorlogsslachtoffers, de mindervaliden, de bejaarden, de beschermde minderjarigen of de behoeftigen bijstaan
• instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers van rampen die de toepassing rechtvaardigen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen
• instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu
• instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel hebben
• vzw’s waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren
• instellingen die duurzame ontwikkeling ten doel hebben
• instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden
• instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen

U vindt hier een  lijst (PDF, 383.68 KB) met alle erkende instellingen (toestand op 12 juli 2016).

Opmerking: het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties wordt ook erkend voor giften in geld:

• die in 2015 gedaan werden in het kader van de actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal
Als u uw instelling niet terugvindt in de lijst kunt u de bevoegde dienst contacteren op de volgende telefoonnummers:

• 0257 623 69 (NL/FR)
• 0257 623 69 (NL/FR)
• 0257 628 45 (NL)
• 0257 643 97 (FR)
• 0257 656 43 (FR)

Buitenlandse instellingen
Het moet gaan om een vereniging of instelling uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en die in die andere lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend, dit wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde verenigingen en instellingen worden erkend.