Archive for admin

BZN : Geef kansarme kinderen een onbezorgde start van het schooljaar

De BZN Kalender is er!

Broederlijk Delen : Wereldkamp 2019

Zin in een zomer boordevol fijne ontmoetingen en culturele ontdekkingen? Dan is Wereldkamp iets voor jou! Kampeer in De Hoge Rielen – met of zonder je kinderen – en verken mondiale thema’s vanuit diverse invalshoeken.

Resist! Over conflicten en vreedzaam verzet

Tijdens deze editie bekijken we het thema conflict en vreedzaam verzet vanuit diverse invalshoeken – via gesprekken, debat, film en workshops. We staan stil bij vragen als: Welke conflicten zijn er de dag van vandaag? Hoe organiseer je als burger verzetsinitiatieven? Hoe kunnen we ‘peacemakers’ zijn in onze eigen omgeving? We gaan in gesprek met enkele inspirerende figuren die het heft in eigen handen genomen hebben.

Benieuwd naar het programma?

Een voorsmaakje!

Praktisch

Het Wereldkamp vindt plaats van 30 juni tot 4 juli 2019 in De Hoge Rielen in Lichtaart.

Informatie en inschrijving

Waar:

Kasterlee, Hoge Rielen, Molenstraat 62

Wanneer:

30 juni 2019 – 10:00 tot 4 juli 2019 – 16:00

Een hart voor Limburg : nieuwe projectoproep voor projecten 2020

Jouw project verdient steun

‘Een Hart voor Limburg 2020’ wil projecten ondersteunen die kansenbevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (van 0 tot 18 jaar) en daarbij een beroep doen op de actieve betrokkenheid van de directe omgeving van het kind.

 

Projectoproep 2020

 

Voor Welke Projecten? 

De projectoproep richt zich op initiatieven die maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren. Belangrijk is dat het project niet uitsluitend focust op het individuele kind, maar steeds op het kind in relatie tot zijn directe omgeving. Door in te zetten op een sociaal inclusief klimaat krijgen kinderen en jongeren via onder andere onderwijs, kinderwerking, jeugdwerk … de kans om hun plaats in te nemen in de maatschappij.

De projecten hebben betrekking op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie en impliceren de actieve betrokkenheid van ouders, buurt, school, opvang, jeugdbeweging, sportvereniging … enz. Het fonds wil beginnende projecten een duwtje in de rug geven, maar ook bestaande initiatieven aanmoedigen en als inspirerende voorbeelden naar voren schuiven.

Een Hart voor Limburg wil zowel kleinere als grotere projecten ondersteunen. Daarom voorziet het een financiële tussenkomst die kan variëren, maar met een maximum van 10.000 euro per project. De financiële steun kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het project, zoals het in het kandidaatsdossier werd voorgesteld. De jury kan beslissen om een kleiner bedrag toe te kennen dan de steun die in het kandidaatsdossier door de projectindiener wordt gevraagd.

 

Wie Kan Een Project Indienen? 

Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die met bovenvernoemde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz. Zowel feitelijke verenigingen, vzw’s als publieke instanties kunnen een project indienen.
Projecten die kaderen binnen de uitdrukkelijke wettelijke opdracht van de lokale overheid komen niet in aanmerking.

Per koepelorganisatie kan maximaal 1 project in de selectie opgenomen worden. Een Hart voor Limburg heeft bijzondere aandacht voor projecten waarbij verschillende relevante actoren een samenwerkingsverband opzetten.

 

 Ontvankelijkheidscriteria 

 1. Het kandidaatsdossier moet volledig online ingevuld worden en uiterlijk op 23 september 2019 ingediend zijn.
 2. Het project wordt uitgevoerd in de provincie Limburg. De indiener moet zelf niet in de provincie zijn gevestigd.
 3. Van kandidaten wordt verwacht dat ze een duidelijke omschrijving van hun organisatie geven. De statuten, een organigram en het laatste jaarrapport of activiteitenverslag wordt aan Een Hart voor Limburg bezorgd.
 4. Komen niet in aanmerking voor projectsteun: aanvragen van individuele personen, vaste werkingskosten, infrastructuurwerken (o.a. de inrichting van speelplaatsen…), de aankoop van ICT middelen (computers, digitale borden…), voorbereidende studies, colloquia, periodieke publicaties en dergelijke.

 

Selectiecriteria

Uit de ontvankelijke dossiers zal de jury projecten selecteren op basis van volgende criteria:

 

 1. Het gaat om een concreet initiatief dat kansenbevordering van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren als voornaamste doelstelling heeft.
 2. Het project zet in op het tot stand brengen of versterken van participatie en inclusie met bijzondere aandacht voor een actieve deelname en betrokkenheid van de directe leefomgeving van het kind.
 3. Het project is doelmatig en efficiënt: de inspanningen én uitgaven dragen daadwerkelijk bij tot de realisatie van het beoogde doel. Daarnaast zijn deze in verhouding tot de realisaties van het project. Dit alles staat omschreven in een duidelijke projectinhoud met een realistische timing, een concreet stappenplan en een duidelijk overzichtelijk financiële weergave.
 4. De realisatie van het project :
   • Gebeurt volledig in het projectjaar 2020
   • Is verspreid over meerdere jaren (lange termijnrealisatie)                                         Ongeacht de termijn van het project is de realisatie ervan duidelijk geïntegreerd in een langetermijnstrategie en beoogt het duurzame resultaten die duidelijk meetbaar zijn.

5. Het project geeft blijk van een duidelijke visie op kansenbevordering van          kwetsbare kinderen en jongeren en de impact die men hierop wil realiseren.

De drie meetbare punten (indicatoren) waarmee ze dit kunnen aantonen zijn duidelijk weergegeven.

Om in aanmerking te komen, moet elk project duidelijk beantwoorden aan deze criteria. Zorg ervoor dat u uw project zodanig voorstelt dat dit goed tot uiting komt. Dit kandidaatsdossier is het enig hulpmiddel voor de jury om uw project te beoordelen.

 

Enkele Voorbeelden Van Projecten 

 • Ouders  via hun kinderen betrekken in projecten waar  hulpbronnen aangereikt worden om zichzelf beter te ontwikkelen en om het gezin aan de achterstelling te onttrekken. Bijvoorbeeld: op school worden moedernamiddagen georganiseerd rond een bepaald thema: gezonde voeding, gezondheidsbevordering, taalactivering …
 • Actief inzetten op taalstimulering bij kinderen vanaf jonge leeftijd (bv. het overbruggen van taalbarrières tussen ouders en school, verenigingsleven, enz.) draagt bij tot een betere taalontwikkeling waardoor het makkelijker is de schooltaal te verwerven en het sociaal isolement te doorbreken.
 • Onderwijzend personeel, begeleiders en iedere professional betrekken, informeren en sensibiliseren om hun theoretische en praktische kennis over armoede en diversiteit verder te verfijnen.
 • Buurtbewoners zetten zich actief in om het leefklimaat van kinderen in een multiculturele wijk te bevorderen.
 • Een vrijwilligersorganisatie biedt opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen. De gezinnen worden voor een langere periode ondersteund door een vaste vrijwilliger die enkele uren per week in het gezin aanwezig is om in overleg met de ouders te spelen met de kinderen, te helpen met huiswerk enz.
 • Het oudercomité van de school probeert alle ouders bij de activiteiten van de school te betrekken, met aandacht voor de maatschappelijk zwakkere ouders.
 • Voor kinderen die een dierbaar iemand gaan verliezen wordt een werkboek ontwikkeld en uitgegeven dat bijdraagt tot een betere rouwverwerking.
 • Een plaatselijke voetbalclub organiseert wijkvoetbal en wijktornooien en haalt zo hangjongeren van straat.
 • Een jeugdbeweging betrekt actief kinderen met een beperking in haar werking.

 

Hoe Dient U Een Project In? 

Het project moet ingediend worden aan de hand van het standaard kandidaatsdossier.

De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk tegen 23 september 2019 online ingevuld en opgestuurd worden.

Als u niet zo goed vertrouwd bent met computers, kunt u een kandidaatsdossier opvragen via het contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op +32 70 23 30 65 of mail proj@kbs-frb.be.

Voor zeer specifieke vragen kunt u contact opnemen met Kristie Deckers, coördinator Streekfonds Een Hart voor Limburg op +32 11 87 85 99.

 

De kandidaatsdossiers die aan de criteria voldoen worden beoordeeld door een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde jury. De leden ervan worden op basis van hun ervaring en beroepskwalificaties gevraagd om in de jury te zetelen. De geselecteerde dossiers worden in november voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Streekfonds, dat autonoom beslist of en hoeveel steun er kan worden toegekend.

De resultaten van de selectie en de toegekende bedragen worden eind november per brief meegedeeld.

 

U kan hier inloggen op het online kandidaatsdossier.

 

Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs

Op zaterdag 1 juni plast Manneken Pis, gekleed als West-Afrikaanse veehouder, de hele dag échte melk. Met deze actie op Wereldmelkdag wil de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen aandacht vragen voor de West-Afrikaanse melkboeren. Melk is voor hen een belangrijke bron van voedsel en inkomsten. Maar door oneerlijke concurrentie uit Europa, die haar melkoverschotten dumpt in de vorm van afgeroomd melkpoeder verrijkt met palmolie, brengt de melk van de lokale boeren zo goed als niets meer op.

In West-Afrika leeft 60% van de bevolking van de veeteelt en de landbouw. Dieren zoals koeien en geiten zorgen er voor melk, mest en een inkomen. Melk is een van de weinige eiwitbronnen voor kansarme families op het Afrikaanse platteland. Een gebrek aan melk leidt tot ondervoeding. Melk speelt dus een essentiële rol in de strijd tegen honger en armoede. In droge en woestijnachtige gebieden is veeteelt vaak de enige manier om te overleven.

Minder dan 1 liter melk per dag

Terwijl een Belgische koe gemiddeld 25 tot 35 liter melk per dag produceert, geeft een Afrikaanse koe in het beste geval 2 tot 3 liter. In het droogseizoen produceren ze zelfs minder dan één liter door een tekort aan water, gras en dierengezondheidszorg.

Oneerlijke concurrentie uit Europa

Het beetje melk dat de West-Afrikaanse boeren kunnen verkopen, brengt zo goed als niks meer op. Europese melkoverschotten overspoelen en ontwrichten de lokale markt. Het is niet eens echte melk, maar afgeroomde poedermelk, verrijkt met allesbehalve duurzame palmolie. Deze ‘melk’ is drie keer goedkoper dan die van de lokale boeren. Als de Europese Unie haar melkoverschotten blijft dumpen in West-Afrika, duwt ze de lokale veehouders verder in de armoede.

Stop de dumping van Europees melkpoeder

Op Wereldmelkdag roept Dierenartsen Zonder Grenzen de Europese beleidsmakers dan ook op om:

1. De Europese melkoverschotten niet langer te dumpen in West-Afrikaanse landen. Want dat betekent de doodsteek voor de melkveehouders daar.

2. De melkboeren in West-Afrika én in Europa een eerlijke prijs te geven voor hun melk. Door de overproductie kelderen de melkprijzen ook in Europa: vandaag verkoopt een Belgische veehouder zijn/haar melk aan 34 eurocent per liter, terwijl hij/zij minstens 45 eurocent nodig heeft om uit de kosten te geraken.

3. De lokale productie, verwerking en distributie van melk in West-Afrikaanse landen te ondersteunen. Want die lokale melkketen is belangrijk in de strijd tegen honger en armoede in Afrika.

Wat doet Dierenartsen Zonder Grenzen

Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt de lokale melkproductie in Afrika door de gezondheid en voeding van de kuddes te verbeteren. De ngo vaccineert dieren, geeft opleidingen aan veeboeren en legt voorraden veevoer aan. De organisatie sensibiliseert ook melkveehouders rond hygiëne bij het melken en ondersteunt zuivelbedrijfjes die de melk inzamelen, bewaren en verwerken voor verdere verkoop. Zo zorgt Dierenartsen Zonder Grenzen dat méér gezonde en lokale melk haar weg vindt van producent naar consument.

Wereldmelkdag werd in 2001 in het leven geroepen door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Nieuw adres Dierenartsen Zonder Grenzen

Op 5 juni is het zover: we verhuizen naar onze nieuwe kantoren. Als gevolg hiervan zijn we op 4 en 5 juni niet telefonisch bereikbaar.

 

Nadien kan u ons bereiken op het volgende adres:

 

Dierenartsen Zonder Grenzen

Kunstlaan 7-8

1210 Brussel

 

Ons algemeen telefoonnummer en alle e-mailadressen blijven hetzelfde.

Algemeen telefoonnummer: 02/539 09 89

Algemeen e-mailadres: info@vsf-belgium.org

Rondpunt : je bondgenoot na een verkeersongeval

“In Vlaanderen vallen jaarlijks ongeveer 30.000 verkeersslachtoffers. Rondpunt vzw zet zich in voor een goede opvang van alle (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer. Slachtoffers, naasten, nabestaanden, veroorzakers en professionals kunnen bij Rondpunt terecht met al hun grote én ook kleine zorgen. Daarnaast investeert Rondpunt in betere kansen voor alle betrokkenen door middel vanbeleidsbeïnvloeding en het opzetten van participatieprojecten op vlak van re-integratie naar werk, sport en vrije tijd.”

 

50 jaar welzijnszorg. 50 jaar prikken. Aaibaar of pijnlijk?

 

 

 

50 jaar welzijnszorg. 50 jaar prikken.
Aaibaar of pijnlijk?

 

De voorzitter Marc Justaert en Raad van Bestuur van Welzijnszorg
nodigen u graag uit op het colloquium
‘50 jaar Welzijnszorg. 50 jaar prikken. Aaibaar of pijnlijk?’
Aansluitend reiken we de 20e Prijs Armoede Uitsluiten uit.

 


Vrijdag 7 juni 2019 om 15:30
in de KVS, Arduinkaai 7, 1000 Brussel

 

Programma

 

15:30 Onthaal

16:00 Koen Trappeniers en Caro Bridts heten u welkom.
Wat Welzijnszorg betekende en betekent door prof. dr. Ides Nicaise en prof. dr. Tine Van Regenmortel

17:00 Hoe samen tegen armoede blijven prikken in de 21e eeuw?
Panelgesprek met moderator Gie Goris (Mo*)

 • Michael de Cock (artistiek directeur KVS)
 • Lieve Herijgers (directeur Broederlijk Delen)
 • Fanny Matheusen (House of Deep Democracy Hummus)
 • Joris Piot (onderzoeker bij CIVITAZ, centrum voor burgerschap en participatie)
 • Birsen Taspinar (psychologe en psychotherapeute) 

Besluit door voorzitter Marc Justaert

De Troubadours dagen ons tussendoor uit met hun muziek.

18:15 Uitreiking 20e Prijs Armoede Uitsluiten

19:00 Receptie opgeluisterd door Groovin’ Mooze 

Gastvrouw is Sara Van Boxstael

 

 

Deelname is gratis maar aanmelding is verplicht.
 

Meld u hier aan 

 

 

 

Bij een verjaardag hoort vaak een cadeautje.
U maakt ons het meest blij met uw inzet en met een gift.

BE21 0000 0000 0303 met mededeling  +++201/1000/12808+++

 

Alvast veel dank!

   

Met de gewaardeerde steun van

 

20 km door Brussel 2019 : Steun het MS-onderzoek met de Charcot Stichting

Steun het MS-onderzoek met de Charcot Stichting en maak vandaag het verschil. 

Hoe ? Door één van onze lopers van de 20 km door Brussel te helpen bij haar of zijn geldinzameling voor het onderzoek.

Ja, Ik steun hier met mijn donatie een loper van het Charcot team!

ALS Liga organiseert op 30 juni 2019 eerste editie van Middelkerke Swim

Allemaal klaar in de startblokken want op 30 juni 2019 lanceert de ALS Liga België vzw een primeur aan de Belgische kust in Middelkerke! Heb jij zin om in de Noordzee te zwemmen met een lichte zeebries in je haren? Dan hebben wij goed nieuws! De ALS Liga organiseert namelijk de eerste editie van de Middelkerke City Swim in samenwerking met de gemeente Middelkerke met als doel meer naamsbekendheid aan de zenuw-spier ziekte ALS te geven en het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

Tijdens de Middelkerke City Swim zwemmen deelnemers een parcours in de Noordzee en lopen over het strand naar hun startpositie terug. Het betreft een gesloten parcours waarbij de deelnemer zelf kan beslissen om meerdere ronden af te leggen afhankelijk van zijn of haar capaciteiten. De reddingsdiensten staan gedurende het hele evenement paraat om jouw veiligheid in en rond het water te garanderen. Het belooft een spectaculaire dag te worden met verschillende randactiviteiten op en rond het strand en een spetterend slotoptreden op de zeedijk met de bekendmaking van de opbrengst.

Participeren aan de Middelkerke City Swim kan op verschillende manieren. Sportievelingen die graag een uitdaging aangaan kunnen deelnemen aan de City Swim voor de prijs van 110 euro waarbij je toegang krijgt tot de deelnemerstent met gratis drank- en eetgelegenheid. Een minimumbedrag van 400 euro wordt hierbij ingezameld om het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Vorm een team en zwem zo ALS de wereld uit!

Wens je niet deel te nemen maar zie je potentieel in de Middelkerke City Swim en wil je in het kader van Corporate Social Responsibility het initiatief financieel of materieel mee ondersteunen? Vraag naar een sponsorpakket op maat zodat we samen met jou een vruchtbare samenwerking kunnen opzetten. Voor meer informatie omtrent sponsoring, kan je contact opnemen metinfo@MiddelkerkeCitySwim.be.

Meer informatie omtrent het programma kan gevonden worden op de officiële site van de Middelkerke City Swim. Like de Facebookpagina van de ALS Liga voor belangrijke updates omtrent het evenement.

ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose is een dodelijke zenuwspierziekte waarbij de motorneuronen afsterven. Je kan ALS best omschrijven als een ziekte die je lichaam volledig lam legt vanaf de nek. Je kan niet meer kan bewegen, spreken, slikken en ademen en raakt gevangen in je eigen lichaam. De geestelijke en zintuiglijke vermogens blijven intact. Patiënten sterven gemiddeld 33 maanden na de diagnose, zonder hoop op genezing.