Belastingvermindering voor giften – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Belastingvermindering voor giften

1. Ik heb een gift gedaan aan een
vereniging of instelling. Heb ik recht op
een belastingvermindering?

U heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift als uw gift voldoet aan de volgende voorwaarden:
• de gift moet minstens 40 euro bedragen,
per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker),
• de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling (zie de volgende vraag), rechtstreeks van uw rekening op de rekening van de begunstigde,
• de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
• de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie),
• de giften in de vorm van kunstwerken geven ook recht op een belastingvermindering als:
• ze gedaan zijn aan Rijksmusea, Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat die openbare machten ze voor hun musea bestemmen
• het gaat om kunstwerken waarvan de Minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot
• het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten
• de Minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld
• de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).

2. Voor welke verenigingen en
instellingen geven giften recht op een
belastingvermindering?

Alleen giften aan erkende instellingen kunnen recht geven
op een belastingvermindering. Het gaat om instellingen die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet, ofwel erkend zijn door de Minister van Financiën. Giften via een derde partij komen niet in aanmerking.

Instellingen opgenomen in de wet:

• de universiteiten en erkende universitaire ziekenhuizen (die binnen het toepassingsgebied vallen van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden van de Franse Gemeenschap en de erkende universitaire ziekenhuizen)
de hogescholen (die binnen het toepassingsgebied vallen van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 december 2013 tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs,
gecodificeerd op 11 oktober 2013, of van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, of van het bijzonder decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 21 februari 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool)
de Koninklijke academiën
• het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen – FWO
• het «Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS»
• de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
• het Rode Kruis van België
• de Koning Boudewijnstichting
de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (Child Focus)
• het Paleis voor Schone Kunsten
• de Koninklijke Muntschouwburg
• de Nationaal Orkest van België
• de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of het
Nationaal Fonds voor Landbouwrampen evenals de provinciale rampenfondsen
• de beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de gewestregering of door de bevoegde instellingen
de Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, de Gemeenschappen en Gewesten, de provincies, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Erkende instellingen
(toestand op 3 juni 2019).
Opmerking: het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties
is ook erkend voor giften in geld die in 2018 gedaan worden
in het kader van de actie ‘INDONESIE 12-12’.

Buitenlandse instellingen
Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) moet het gaan om een vereniging of instelling die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en die in die andere Lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend, dit wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde verenigingen en instellingen worden erkend.
U kunt niet genieten van een belastingvermindering voor giften aan verenigingen of instellingen die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.

3. Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.
Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:
• ofwel 10% van het totale netto- inkomen
• ofwel 392.200 euro (aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019)
U moet altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in uw aangifte vermelden.
De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

4. Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen om de belastingvermindering voor giften te vragen?

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die u in 2019 gedaan heeft en waarvoor u een kwijtschrift heeft ontvangen.

Als het totale bedrag van uw giften aan een erkende instelling minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt zal de instelling u in het begin van het jaar een kwijtschrift uitreiken. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van uw gift.
U moet het niet bij uw aangifte voegen maar u moet het wel ter beschikking van de administratie houden.
Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de EER, moet u het bewijs dat de vereniging of
instelling gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en in die andere Lidstaat op een vergelijkbare wijze is erkend, ter beschikking van de administratie houden.

5. Wanneer heb ik geen of maar gedeeltelijk
recht op een belastingvermindering?

Het bedrag van uw belasting is nul
Als het bedrag van uw belasting nul is (omdat u geen of weinig inkomsten heeft), heeft u geen recht op een belastingvermindering.
Het bedrag van uw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering
Als het bedrag van uw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat uw inkomsten en dus ook het bedrag van uw belasting erg laag zijn) heeft u slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van uw belasting.
Het bedrag van uw giften overschrijdt bepaalde grenzen
Maximum 392.200 euro (aanslagjaar 2020 – inkomsten 2019).

6. Moet men een kwijtschrift van de
instelling ontvangen en moet men hem
bewaren?

Een erkende instelling moet kwijtschriften aan haar schenkers afgeven en daarnaast een exemplaar van de kwijtschriften en een verzamelstaat ervan aan de fiscale administratie geven.
Het afgeven van kwijtschriften aan de schenkers heeft onder andere tot doel dezen in staat te stellen hun fiscale aangifte correct in te vullen.
Daar de administratie enkel het exemplaar dat ze van de vereniging ontvangt als een bewijsstuk beschouwt, is de schenker niet verplicht het exemplaar die hem werd uitgereikt te bewaren.
Niettemin, is het beter om het document een tijdje te bewaren uit voorzorg, om bijvoorbeeld na te gaan of de administratie met zijn giften rekening heeft gehouden voor het berekenen van zijn belasting.

7. Zijn er criteria waaraan men moet
voldoen om de erkenning te verkrijgen?

De erkenning wordt inderdaad enkel toegekend als men aan een reeks voorwaarden voldoet.
Deze voorwaarden worden opgesomd in de artikels 57 tot 59 sexies van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 (afgekort: KB/WIB 92).

8. Voor hoelang wordt de erkenning
toegekend?

In principe kan de erkenning worden toegestaan voor een periode van ten hoogste 6 opeenvolgende kalenderjaren.
Evenwel dient er te worden opgemerkt dat de 6 jaar enkel vanaf de tweede hernieuwing worden toegekend. De eerste erkenning wordt voor 2 jaar toegestaan en de eerste hernieuwing voor 4 jaar.
Die periodes zijn evenwel vatbaar om te worden verkort indien volgens de resultaten van de ingestelde onderzoeken voorbehoud moet worden gemaakt.

9. Hoe wordt de erkenning verkregen of
hernieuwd?

Om de erkenning of haar vernieuwing te verkrijgen, dient er een schriftelijke aanvraag ingediend te worden bij de Minister van Financiën, Wetstraat 12, te 1000 Brussel, ten laatste op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de periode waarvoor de erkenning wordt aangevraagd.
De aanvraag moet een dossier omvatten, bij voorkeur in drievoud, samengesteld van welbepaalde documenten (zie artikels 57 tot 59 sexies, KB/WIB 92).
Voor meer informatie daaromtrent kan men terecht bij de Directie I/6B van de Centrale Administratie van de algemene Administratie van de Fiscaliteit, “North Galaxy” Koning Albert II laan, nr 25 à 1030 Brussel
(Tel. : 02 57 257 57).Mag ik een gift doen aan een nieterkende
instelling?

10. Mag ik een gift doen aan een nieterkende
instelling?

De personen die een gift willen doen zijn volledig vrij om te kiezen welke instelling ze van hun vrijgevigheid willen laten genieten.
Bijgevolg, kunnen ze evengoed een gift doen aan een instelling die niet gemachtigd is kwijtschriften uit te reiken, als voor hun de aftrek pure bijzaak is. De personen zijn dus vrij om te kiezen aan welke instelling ze een gift doen, maar kunnen enkel genieten van een aftrek indien het om
een bevoegde instelling gaat.

10. Waar kan men informeren om te weten of een instelling gemachtigd is om kwijtschriften aan haar schenkers uit te reiken voor de fiscale aftrek ? Hoe kan men dit doen?

De personen die een gift willen doen zijn volledig vrij om te kiezen welke instelling ze van hun vrijgevigheid willen laten genieten.
Bijgevolg, kunnen ze evengoed een gift doen aan een instelling die niet gemachtigd is kwijtschriften uit te reiken, als voor hun de aftrek pure bijzaak is. De personen zijn dus vrij om te kiezen aan welke instelling ze een gift doen, maar kunnen enkel genieten van een aftrek indien het om
een bevoegde instelling gaat.

11. Waar kan men informeren om te weten of een instelling gemachtigd is om kwijtschriften aan haar schenkers uit te reiken voor de fiscale aftrek ? Hoe kan men dit doen?

De lijst van de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften aan de schenkers uit te reiken met het oog op de fiscale aftrek, kan op de bovenvermelde Internetsite van de fiscale federale administraties www.financien.be/nl/ geraadpleegd worden.

12. Welke is de rol van de Directie I/6B tegenover de instellingen en tegenover de burger?

Tegenover de instellingen vervult de Directie I/6B van de Centrale Administratie van de algemene Administratie van de Fiscaliteit.
Enerzijds, vervult ze een informatieopdracht, bijvoorbeeld voor de mededeling van de voorwaarden waaraan de erkenning is onderworpen, van de inlichtingen betreffende de procedure voor het indienen van een aanvraag om erkenning of hernieuwing van de erkenning en van de inlichtingen i.v.m. de stand van zaken wat het onderzoek van de aanvragen betreft.
Anderzijds, vervult ze een verificatieopdracht. Ze verricht o.a. het vooronderzoek en het eindonderzoek van de aanvragen om erkenning of hernieuwing van de erkenning.
Tegenover het publiek vervult ze hoofdzakelijk een informatieopdracht. De belastingplichtige kunnen bij haar terecht om bijvoorbeeld te weten welke de principes zijn, die de aftrek van de giften regelen of om te weten of een instelling erkend is.
Wat de inlichtingen betreft i.v.m. de in acht neming in de berekening van hun belasting van de giften die ze gedaan hebben, dienen de belastingplichtigen zich aan hun locale taxatiekantoor te wenden. Deze dienst kan hen eveneens informeren over de principes die de aftrek van de giften regelen.
Voor bijkomende algemene informatie kan u steeds terecht op de webstek van de FOD Financiën (http://www.minfin.fgov.be) of kan u het Contactcenter FOD Financiën bellen op het telefoonnummer 0257/257 57 (gewoon tarief, elke werkdag van 8 u tot 17 u).