Belastingvermindering voor giften – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Belastingvermindering voor giften

1. IK HEB EEN GIFT GEDAAN AAN EEN VERENIGING OF INSTELLING. HEB IK RECHT OP EEN BELASTINGVERMINDERING?

De belastingvermindering voor gedane giften bedraagt 45% van het bedrag van uw gift als uw gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker),
 • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling,
 • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt.
 • de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie).
 • de giften in de vorm van kunstwerken geven ook recht op een belastingvermindering als:
  ■ ze gedaan zijn aan Rijksmusea, Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor
  maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat die openbare machten ze voor hun musea bestemmen
  ■ het gaat om kunstwerken waarvan de Minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten
  ■ de Minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld
 • de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).

  Om eenvoudig recht te hebben op de belastingvermindering, is het belangrijk dat de vereniging uw voornaam, naam en adres kent.


Als u een gift via overschrijving doet, vul dan in het veld ‘(Vrije) mededeling’ uw voornaam (volledig) in,
gevolgd door uw familienaam en het woord ‘gift’ (bijvoorbeeld: Marie Durand gift).

Op die manier kan uw gift automatisch worden toegevoegd aan uw online aangifte of aan uw voorstel
van vereenvoudigde aangifte.

In het geval van een gift via overschrijving van een gezamenlijke rekening, moet u aan de vereniging
de gegevens van slechts één persoon bezorgen. De belastingvermindering zal ook van toepassing zijn op
uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

2. VOOR WELKE VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN GEVEN GIFTEN RECHT OP EEN BELASTINGVERMINDERING?

Alleen giften aan erkende instellingen kunnen recht geven op een belastingvermindering. Het gaat om
instellingen die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet, ofwel erkend zijn door de Minister van
Financiën.
Giften via een derde partij komen niet in aanmerking.

Instellingen opgenomen in de wet:
zie lijst


Erkende instellingen
U vindt een lijst met alle erkende instellingen (toestand op 25 juli 2023).

Buitenlandse instellingen
Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte
(EER) moet het gaan om een vereniging of instelling die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische
vereniging of instelling en die in die andere Lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend, dit wil zeggen
volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde verenigingen en instellingen worden
erkend.
U kunt niet genieten van een belastingvermindering voor giften aan verenigingen of instellingen die buiten
de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.

3. HOEVEEL BEDRAAGT DE BELASTINGVERMINDERING?

Voor gedane giften bedraagt de belastingvermindering 45% van het werkelijk gestorte en op het attest
vermelde bedrag.
Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:
• ofwel 10 % van het totale netto- inkomen
• ofwel 392.200 euro

U moet altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in uw aangifte vermelden.
De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

4. HOE MOET IK MIJN BELASTINGAANGIFTE INVULLEN OM DE BELASTINGVERMINDERING VOOR GIFTEN TE VRAGEN?

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die u in 2021 gedaan heeft en
waarvoor u een kwijtschrift heeft ontvangen.

Als het totale bedrag van uw giften aan een erkende instelling minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt zal de instelling u in het begin van het jaar een kwijtschrift uitreiken. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van uw gift. U moet het niet bij uw aangifte voegen maar u moet het wel ter beschikking van de administratie houden.

Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de EER, moet u het bewijs dat de vereniging of instelling gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en in die andere Lidstaat op een vergelijkbare wijze is erkend, ter beschikking van de administratie houden.

5. WANNEER HEB IK GEEN OF MAAR GEDEELTELIJK RECHT OP EEN BELASTINGVERMINDERING?

Het bedrag van uw belasting is nul

Als het bedrag van uw belasting nul is (omdat u geen of weinig inkomsten heeft), heeft u geen recht op een
belastingvermindering.

Het bedrag van uw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering.

Als het bedrag van uw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat uw inkomsten en
dus ook het bedrag van uw belasting erg laag zijn) heeft u slechts recht op een belastingvermindering die
zich beperkt tot het bedrag van uw belasting.

Het bedrag van uw giften overschrijdt bepaalde grenzen : maximum 392.200 euro (aanslagjaar 2023+2024 – inkomsten 2022+2023).