Belastingvermindering voor giften – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Belastingvermindering voor giften

1. VOOR WELKE VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN GEVEN GIFTEN RECHT OP EEN BELASTINGVERMINDERING?

Alleen giften aan erkende instellingen kunnen recht geven op een belastingvermindering. Het gaat om instellingen
die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet, ofwel erkend zijn door de Minister van Financiën.
Giften via een derde partij komen niet in aanmerking.

Instellingen opgenomen in de wet:

• de universiteiten en erkende universitaireziekenhuizen
• de Vlerick Business School, de Antwerp Managementschool en het instituut voor Tropische
Geneeskunde (sinds 1 september 2019)
• de hogescholen
• de Koninklijke academiën
• het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
• het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek –Vlaanderen – FWO
• het «Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS»
• de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
• het Rode Kruis van België
• de Koning Boudewijnstichting
• de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (Child Focus)
• het Paleis voor Schone Kunsten (zie lijst p. XXX)
• de Koninklijke Muntschouwburg
• de Nationaal Orkest van België
• de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of het
Nationaal Fonds voor Landbouwrampen evenals de provinciale rampenfondsen
• de beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van
de mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de gewestregering of door de bevoegde instellingen
• de Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, de Gemeenschappen
en Gewesten, de provincies, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

ERKENDE INSTELLINGEN

U vindt een lijst (op pagina XXX) met alle erkende instellingen (toestand op 22 juli 2021).
Opmerking: het Belgisch Consortium voor Noodhul psituaties is erkend voor giften in geld:
• die in 2018 gedaan worden in het kader van de actie ‘INDONESIE 12-12’.
• die vanaf 23 april 2020 tot en met 31 december 2020 gedaan worden in het kader van de actie ‘COVID 12-12’.

OVERSTROMINGEN: WELKE GIFTEN ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR?

Om een gift voor de slachtoffers van de overstromingen fiscaal in mindering te kunnen brengen, moet u de gift aan
een van de volgende instellingen doen:
• Het Belgische Rode Kruis voor giften die rechtstreeks aan hen worden gedaan.
• De OCMW’s voor giften ter ondersteuning van de inwoners van hun gemeente. Ze kunnen het geld echter
wel overmaken naar instellingen met een gelijkaardig doel. Bijvoorbeeld: het OCMW van eender welke
Belgische stad of gemeente kan giften ontvangen (en fiscale attesten uitreiken) en die giften overmaken naar
het OCMW van een door het noodweer getroffen stad of gemeente.
• Alle instellingen die erkend zijn als instelling
waarvan de activiteit gericht is op het helpen van mensen in nood en
die geld inzamelen om de slachtoffers van de overstromingen te helpen.

Giften die door gemeenten worden ingezameld in naam van het gemeentebestuur (en niet in naam
van het OCMW), geven dus geen recht op een belastingvermindering.

BUITENLANDSE INSTELLINGEN

Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) moet het
gaan om een vereniging of instelling die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en die
in die andere Lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend, dit wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de
in België gevestigde verenigingen en instellingen worden erkend.
U kunt niet genieten van een belastingvermindering voor giften aan verenigingen of instellingen die buiten de
Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.

2. HOEVEEL BEDRAAGT DE BELASTINGVERMINDERING?

Voor gedane giften bedraagt de belastingvermindering 45% (voor giften gedaan in 2020 bedraagt dit 60%) van
het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.
Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:
• ofwel 10 % van het totale netto- inkomen (voor giften gedaan in 2020 bedraagt dit 20%)
• ofwel 392.200 euro
U moet altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in uw aangifte vermelden.
De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

3. HOE MOET IK MIJN BELASTINGAANGIFTE INVULLEN OM DE BELASTINGVERMINDERING VOOR GIFTEN TE VRAGEN?

Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die u in 2019 gedaan heeft en waarvoor u een kwijtschrift heeft ontvangen.
Als het totale bedrag van uw giften aan een erkende instelling minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt zal de instelling u in het begin van het jaar een kwijtschrift uitreiken. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van uw gift. U moet het niet bij uw aangifte voegen maar u moet het wel ter beschikking van de administratie houden.
Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de EER, moet u het bewijs dat de vereniging of instelling gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en in die andere Lidstaat op een vergelijkbare wijze is erkend, ter beschikking van de administratie houden.

4. WANNEER HEB IK GEEN OF MAAR GEDEELTELIJK RECHT OP EEN BELASTINGVERMINDERING?

Het bedrag van uw belasting is nul
Als het bedrag van uw belasting nul is (omdat u geen of weinig inkomsten heeft), heeft u geen recht op een
belastingvermindering.
Het bedrag van uw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering
Als het bedrag van uw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat uw inkomsten en dus ook
het bedrag van uw belasting erg laag zijn) heeft u slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het
bedrag van uw belasting.
Het bedrag van uw giften overschrijdt bepaalde grenzen
Maximum 392.200 euro (aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020).

5. MOET MEN EEN KWIJTSCHRIFT VAN DE INSTELLING ONTVANGEN EN MOET MEN HEM BEWAREN?

Een erkende instelling moet kwijtschriften aan haar schenkers afgeven en daarnaast een exemplaar van de kwijtschriften en een verzamelstaat ervan aan de fiscale administratie geven.
Het afgeven van kwijtschriften aan de schenkers heeft onder andere tot doel dezen in staat te stellen hun fiscale aangifte correct in te vullen.
Daar de administratie enkel het exemplaar dat ze van de vereniging ontvangt als een bewijsstuk beschouwt, is de schenker niet verplicht het exemplaar die hem werd uitgereikt te bewaren.
Niettemin, is het beter om het document een tijdje te bewaren uit voorzorg, om bijvoorbeeld na te gaan of de administratie met zijn giften rekening heeft gehouden voor het berekenen van zijn belasting.

6. MAG IK EEN GIFT DOEN AAN EEN NIET-ERKENDE INSTELLING?

De personen die een gift willen doen zijn volledig vrij om te kiezen welke instelling ze van hun vrijgevigheid willen
laten genieten.
Bijgevolg, kunnen ze evengoed een gift doen aan een instelling die niet gemachtigd is kwijtschriften uit te
reiken, als voor hun de aftrek pure bijzaak is. De personen zijn dus vrij om te kiezen aan welke instelling ze een gift
doen, maar kunnen enkel genieten van een aftrek indien het om een bevoegde instelling gaat.

De erkenning wordt inderdaad enkel toegekend als men aan een reeks voorwaarden voldoet.
Deze voorwaarden worden opgesomd in de artikels 57 tot 59 sexies van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992
(afgekort: KB/WIB 92).

7. WAAR KAN MEN INFORMEREN OM TE WETEN OF EEN INSTELLING GEMACHTIGD IS OM KWIJTSCHRIFTEN AAN HAAR SCHENKERS UIT TE REIKEN VOOR DE FISCALE AFTREK ? HOE KAN MEN DIT DOEN?

De lijst van de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften aan de schenkers uit te reiken met het oog op de fiscale aftrek, kan op de bovenvermelde Internetsite van de fiscale federale administraties www.financien.be/nl/ geraadpleegd worden.

8. WAAR KAN MEN INFORMEREN OM TE WETEN OF EEN INSTELLING GEMACHTIGD IS OM KWIJTSCHRIFTEN AAN HAAR SCHENKERS UIT TE REIKEN VOOR DE FISCALE AFTREK ? HOE KAN MEN DIT DOEN?

Tegenover de instellingen vervult de Directie I/6B van de Centrale Administratie van de algemene Administratie van de Fiscaliteit.
Enerzijds, vervult ze een informatieopdracht, bijvoorbeeld voor de mededeling van de voorwaarden waaraan de erkenning is onderworpen, van de inlichtingen betreffende de procedure voor het indienen van een aanvraag om erkenning of hernieuwing van de erkenning en van de inlichtingen i.v.m. de stand van zaken wat het onderzoek van de aanvragen betreft.
Anderzijds, vervult ze een verificatieopdracht. Ze verricht o.a. het vooronderzoek en het eindonderzoek van de aanvragen om erkenning of hernieuwing van de erkenning.
Tegenover het publiek vervult ze hoofdzakelijk een informatieopdracht. De belastingplichtige kunnen bij haar terecht om bijvoorbeeld te weten welke de principes zijn, die de aftrek van de giften regelen of om te weten of een instelling erkend is.
Wat de inlichtingen betreft i.v.m. de in acht neming in de berekening van hun belasting van de giften die ze gedaan hebben, dienen de belastingplichtigen zich aan hun locale taxatiekantoor te wenden. Deze dienst kan hen eveneens informeren over de principes die de aftrek van de giften regelen.
Voor bijkomende algemene informatie kan u steeds terecht op de webstek van de FOD Financiën
(http://www.minfin.fgov.be) of kan u het
Contactcenter FOD Financiën bellen op het telefoonnummer 02 572 57 57 (gewoon tarief, elke werkdag van 8 u tot 17 u).