Erkende Instellingen – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Erkende Instellingen

Voor welke verenigingen en instellingen geven giften recht op een belastingvermindering?

Alleen giften aan erkende instellingen kunnen recht geven op een belastingvermindering. Het gaat om instellingen die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet, ofwel erkend zijn door de Minister van Financiën.
Giften via een derde partij komen niet in aanmerking.

Instellingen opgenomen in de wet:

• de universiteiten en erkende universitaire ziekenhuizen die binnen het toepassingsgebied vallen van het
decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of van het decreet van 5 september
1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden van de Franse Gemeenschap en de erkende
universitaire ziekenhuizen)
• de Vlerick Business School, de Antwerp Managementschool en het Instituut voor Tropische Geneeskunde
(sinds 1 september 2019)

• de hogescholen die binnen het toepassingsgebied vallen van het decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 20 december 2013 tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs,
gecodificeerd op 11 oktober 2013, of van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot
bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, of van het bijzonder decreet
van de Duitstalige Gemeenschap van 21 februari 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool)
• de Koninklijke academiën
• het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
• het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen – FWO
• het «Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS»
• de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
• het Rode Kruis van België
• de Koning Boudewijnstichting
• de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (Child Focus)
• het Paleis voor Schone Kunsten
• de Koninklijke Muntschouwburg
• de Nationaal Orkest van België
• de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of het
Nationaal Fonds voor Landbouwrampen evenals de provinciale rampenfondsen
• de beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de
mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de gewestregering of door de bevoegde instellingen
• de Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, de
Gemeenschappen en Gewesten, de provincies, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.

Belgische universiteiten en erkende universitaire ziekenhuizen

• Centre hospitalier universitaire de Liège
Cliniques universitaires Saint-Luc
• Faculté polytechnique de Mons
• Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux
• Facultés universitaires catholiques de Mons
Université de Namur
• Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles
• Katholieke Universiteit Brussel
Katholieke Universiteit Leuven
• Transnationale Universiteit Limburg
• Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Universitair Ziekenhuis Gent
Université Catholique de Louvain
Université Libre de Bruxelles
Université de Liège
• Université de Mons-Hainaut
• Universiteit Antwerpen
• Universiteit Gent
Universiteit Hasselt
Vrije Universiteit Brussel

Hogescholen

• Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
• Arteveldehogeschool
• Erasmushogeschool Brussel
Hogere Zeevaartschool
• Hogeschool Gent
• Hogeschool PXL
• Hogeschool West-Vlaanderen
• Karel de Grote-Hogeschool – Katholieke Hogeschool Antwerpen
• Katholieke Hogeschool Vives Noord
• Katholieke Hogeschool Vives Zuid
• LUCA School of Arts
• Odisee
• Thomas More Kempen
• Thomas More Mechelen-Antwerpen
• UC Leuven
• UC Limburg
• Haute Ecole « EPHEC »
• Haute Ecole « Groupe ICHEC – ISC Saint-Louis – ISFSC »
• Haute Ecole Albert Jacquard
• Haute Ecole Charlemagne
• Haute Ecole de Bruxelles (HEB)
• Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL)
• Haute Ecole de la Province de Namur (HEPN)
• Haute Ecole de la Ville de Liège (HEL)
• Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (Henallux)
• Haute Ecole en Hainaut (HEH)
• Haute Ecole Francisco-Ferrer
• Haute Ecole Galilée
• Haute Ecole Léonard de Vinci
• Haute Ecole libre de Bruxelles – Ilya Prigogine
• Haute Ecole libre mosane (HELMo)
• Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHa)
• Haute Ecole Lucia de Brouckère
• Haute Ecole Paul-Henri Spaak
• Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet
• Haute Ecole Robert Schuman
• Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Koninklijke academiën

• Académie Royale de Langue et de Littérature Française
• Académie Royale de Médecine de Belgique
• Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
• Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België
• Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
• Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen – Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer
• Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten vanBelgië

Rijksmusea

Het betreft:
• Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
• Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
en de volgende instellingen die met Rijksmusea zijn gelijkgesteld:
• Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
• Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
• Koninklijke Bibliotheek van België

Erkende instellingen

U vindt hier een lijst met alle erkende instellingen (toestand op 25 juli 2023).
Opmerking: het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties is erkend voor giften in geld
• die vanaf 23 april 2020 tot en met 31 december 2020 gedaan worden in het kader van de actie ‘COVID 12-12’,
• die vanaf 2 maart 2022 tot en met 31 december 2022 gedaan worden in het kader van de actie ‘Oekraïne 12-12’.
• die vanaf 11 februari 2023 tot en met 31 juli 2023 gedaan worden in het kader van de actie ‘Aardbeving Syrië-Turkije 12-12’.

Buitenlandse instellingen

Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) moet het gaan om een vereniging of instelling die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en die in die andere Lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend, dit wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde verenigingen en instellingen worden erkend.
U kunt niet genieten van een belastingvermindering voor giften aan verenigingen of instellingen die buiten de
Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.