Het testament – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

HET TESTAMENT

DE NOTARIS EN DE LEGATEN

Een testament opmaken lijkt eenvoudig, maar in realiteit zijn de situaties nooit gelijkaardig.
Verschillende moeilijkheden kunnen zich voordoen die de doeltreffendheid van het legaat twijfelachtig maken. Een ‘notarieel testament opstellen biedt meer zekerheid’.
Indien degene die zijn testament opmaakt geen kinderen of een echtgenoot nalaat, beschikt hij weliswaar over de vrijheid om zijn testament op te maken, maar dit is zeker niet de meest voorkomende situatie.
Er dient nochtans op toegezien te worden dat de wilsbeschikkingen duidelijk en ondubbelzinnig zijn :
wie zijn de begunstigden? Werden zij duidelijk en nauwkeurig aangeduid? Hoe zullen zij de goederen
onder elkaar verdelen? Zijn de verantwoordelijkheden van elkeen duidelijk? Enz…
De tussenkomst van de notaris zal gewoonlijk op drie niveaus te situeren zijn:
• De notaris zal vooreerst de persoon inlichten over wat mogelijk is rekening houdend met de bijzondere
familiale toestand en eventueel de beperkingen aan diens vrijheid om een testament op te maken.
• Vervolgens en vooral zal de notaris de betrokkene helpen het testament op te maken of zelf een akte
opstellen als het om een notarieel testament gaat en daarbij de correcte bewoordingen gebruiken en
erop toezien dat alle juridische valstrikken worden vermeden, zodanig dat alle verplichtingen die eenvoudig lijken, vervuld zijn.
• De notaris zal ook zorgen voor de bewaring van het testament, zodat bij overlijden dit testament als zeker wordt beschouwd.

Daartoe bestaat in België een Centraal Register van Testamenten (CRT) dat, met eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de testamenten, bij het overlijden van de betrokkene een zekere en correcte bekendmaking van de testamenten mogelijk maakt.
Dit Centraal Register wordt beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

HOE PRAKTISCH LEGATEREN ?

 1. ERVOOR ZORGEN DAT HET TESTAMENT NIET VERLOREN RAAKT
  Om uitwerking te krijgen bij uw overlijden dient het mogelijk te zijn het testament terug te vinden.
  Wanneer een notaris een testament ontvangt, moet hij dit registreren in een databank, genoemd « het
  centraal register van testamenten (CRT) ». Bij deze registratie wordt de volledige identiteit van de persoon
  die het testament neerlegde gecommuniceerd en niet de inhoud van het testament.
  De notaris zal het testament geheim houden. Niemand zal de inhoud ervan kennen.
  Nadat u zich ervan vergewist heeft dat het op de correcte manier werd opgemaakt kunt u het zelfs in
  een verzegelde omslag steken.
 2. REKENING HOUDEN MET DE SUCCESSIERECHTEN
  In Vlaanderen kan u vandaag, via een testament, belastingvrij legateren aan een vzw of een stichting.
  De successierechten voor de instellingen en verenigingen verschillen naargelang hun aard en naargelang het Gewest waar ze geïnd worden.
 3. GEBRUIK MAKEN VAN HET RECHT OM HET TESTAMENT TE WIJZIGEN
  Het testament kan op ieder ogenblik gewijzigd worden. Het opmaken van een testament is een belangrijke stap en het is ongetwijfeld aangewezen advies in te winnen bij een jurist, en meer in het bijzonder bij een notaris. Indien u een eigenhandig testament wil opstellen, dan kan u dat ook laten registeren bij de notaris. Of u kan u testament in een kluis plaatsen die bij overlijden geopend zal worden.
  Maar dit belet niet dat u op ieder ogenblik wijzigingen mag aanbrengen aan wat door u werd beslist.
  U blijft heer en meester over uw bezittingen en u kan ze bovendien nog steeds verkopen of schenken.
  De wilsbeschikkingen die in uw testament werden neergeschreven zullen pas op het ogenblik van uw overlijden definitief zijn
 4. EN WAT INDIEN MEN ZIJN TESTAMENT NIET KAN SCHRIJVEN…
  Het eigenhandig geschreven testament dient door de erflater geschreven te zijn. Het mag niet getypt zijn noch door een vriend geschreven zijn. Het dient door uzelf te zijn geschreven. Dit is soms moeilijk indien degene die een testament wenst op te maken een handicap heeft aan zijn hand of om eender welke reden moeilijkheden heeft om te schrijven.
  Dan dient beroep te worden gedaan op de notaris die twee oplossingen kan voorstellen. In het algemeen zal de notaris voorstellen een notarieel of openbaar testament op te maken. Sinds kort is het dicteren geen formele verplichting meer. De notaris stelt het testament op op basis van de uitgedrukte wil. Hij moet niet langer woord voor woord het gedicteerd stuk overnemen. Er wordt u een kopie ervan overhandigd.

  Een derde mogelijkheid is het internationaal testament…
  U of iemand anders kan het zelf op uw computer voorbereiden of op een schrijfmachine. Zo zijn er testamenten die verschillende bladzijden lang zijn.
  In dit geval wordt het getypte testament overhandigd aan de notaris met eerbiediging van de speciale vormvereisten van het internationaal testament.

De notaris, een raadgever

U wil een schenking doen, huwen, een woning aankopen, huren of verhuren, enz…?

De notaris is de geschikte persoon om u te helpen en te begeleiden in deze moeilijke
en ingewikkelde materies. Het gaat hier om belangrijke momenten in uw leven: laat ze
niet bederven door een slecht opgemaakte overeenkomst!
U kent geen notaris?

Geen probleem, raadpleeg het notariële adresboek op www.notaris.be/#adresboek u zal
er zeker het adres van een notaris in de uw buurt vinden.

De notaris staat te uwer beschikking om u alle informatie te verschaffen, zelfs kosteloos, indien dit
in de lijn ligt van een akte die hij moet verlijden.
Maak er gebruik van! Samen met u zal de notaris de voor-en nadelen afwegen van de te nemen
beslissing.
Nadat hij naar u geluisterd heeft, zal hij u raad geven en de oplossingen voorstellen die het best inspelen op uw persoonlijke situatie.
Nadien zal de keuze bij u liggen.