Erfrechten voor legaten aan verenigingen, stichtingen, instellingen, enz… – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Erfrechten voor legaten aan verenigingen, stichtingen, instellingen, enz…

IN HET VLAAMSE GEWEST:

8,5% voor legaten die worden gedaan aan provincies, gemeenten, provinciale of gemeentelijke overheidsinstellingen
in het Vlaamse Gewest; aan bedrijven die zijn goedgekeurd door de Vlaamse Huisvestingmaatschappij; Naar de
coöperatieve vereniging “Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen”; onderlinge maatschappijen of nationale verenigingen
van onderlinge maatschappijen, beroepsverenigingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk,
particuliere stichtingen en openbare nutsbedrijven.
• 0% voor goede doelen vanaf 1 juli 2021.

IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST:

7% voor legaten naar gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun openbare instellingen, naar bedrijven
die zijn goedgekeurd door het Huisvestingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar de coöperatieve
vereniging met beperkte aansprakelijkheid Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, Aan de
intercommunales van de Région de Bruxelles-Capitale, aan de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, aan de stichtingen van openbaar nut, aan de verenigingen zonder winstoogmerk en particuliere stichtingen.

IN HET WAALSE GEWEST:

• 5,5% voor legaten die worden gedaan aan provincies, gemeenten, provinciale en gemeentelijke overheidsinstellingen,
intergemeentelijke organen, autonome gemeentelijke autoriteiten, gevestigd in België en soortgelijke rechtspersonen
die zijn opgericht in overeenstemming met en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere lidstaat
van de Europese Economische Unie.
Dit tarief geldt ook voor vennootschappen die zijn erkend door de Société wallonne du Logement; voor het Fonds
du logement des familles nombreuses de Wallonie; Aan de in artikel 191 van het Waalse Wetboek van Waalse
Huisvesting bedoelde sociale organen, die door de Waalse regering zijn goedgekeurd als een agentschap voor sociale
vastgoed, districtsautoriteit of een woningbevorderende vereniging;
• 7% voor opdrachten die zijn gedaan aan verenigingen zonder winstoogmerk, nationale onderlinge maatschappijen
of vakbonden, beroepsverenigingen