Erfrechten voor legaten aan verenigingen, stichtingen, instellingen, enz… – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

Erfrechten voor legaten aan verenigingen, stichtingen, instellingen, enz…

IN HET VLAAMSE GEWEST:

• 8,5% voor legaten die worden gedaan aan provincies, gemeenten, provinciale of gemeentelijke overheidsinstellingen in het Vlaamse Gewest; aan bedrijven die zijn goedgekeurd door de Vlaamse Huisvestingmaatschappij; Naar de coöperatieve vereniging “Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen”;
onderlinge maatschappijen of nationale verenigingen van onderlinge maatschappijen, beroepsverenigingen
en internationale verenigingen zonder winstoogmerk, particuliere stichtingen en openbare nutsbedrijven.
• 0% voor goede doelen vanaf 1 juli 2021.

IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST:

• 7% voor legaten naar gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun openbare instellingen,
naar bedrijven die zijn goedgekeurd door het Huisvestingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, naar de coöperatieve vereniging met beperkte aansprakelijkheid Fonds du Logement de la Région
de Bruxelles-Capitale, Aan de intercommunales van de Région de Bruxelles-Capitale, aan de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de stichtingen van openbaar nut, aan de verenigingen zonder winstoogmerk en particuliere stichtingen.
• 25% voor legaten aan verenigingen zonder winstoogmerk, onderlinge maatschappijen of nationale
vakbonden van onderlinge maatschappijen, beroepsverenigingen, internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en particuliere stichtingen.

IN HET WAALSE GEWEST:

• 5,5% voor legaten die worden gedaan aan provincies, gemeenten, provinciale en gemeentelijke
overheidsinstellingen, intergemeentelijke organen, autonome gemeentelijke autoriteiten, gevestigd in
België en soortgelijke rechtspersonen die zijn opgericht in overeenstemming met en onderworpen zijn aan
de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Economische Unie.
Dit tarief geldt ook voor vennootschappen die zijn erkend door de Société wallonne du Logement; voor het
Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie; Aan de in artikel 191 van het Waalse Wetboek
van Waalse Huisvesting bedoelde sociale organen, die door de Waalse regering zijn goedgekeurd als een
agentschap voor sociale vastgoed, districtsautoriteit of een woningbevorderende vereniging;
• 7% voor opdrachten die zijn gedaan aan verenigingen zonder winstoogmerk, nationale onderlinge
maatschappijen of vakbonden, beroepsverenigingen en internationale non-profit verenigingen, particuliere
stichtingen en stichtingen van openbaar nut.