Schenkingen en giften – De Gids voor Giften & Legaten
Menu Close

SCHENKINGEN EN GIFTEN

DE NOTARIS : SCHENKINGEN EN GIFTEN

Schenkingen met bijzondere voorwaarden of lasten, (Bv. schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, schenking met een beding van terugkeer, schenking met een onderhoudsclausule) moeten verplicht bij de notaris worden opgesteld (en notaris registreert deze dan). Onroerende goederen moeten verplicht notarieel gebeuren.
Zo zullen o.a. de :
• schenkingen van onroerende goederen,
• schenkingen die betrekking hebben op effecten op naam, zoals aandelen in een BV (de vroegere BVBA) of aandelen op naam van een naamloze vennootschap of aandelen van een coöperatieve vennootschap, bij notariële akte moeten gebeuren.
Kunnen daarentegen het voorwerp uitmaken van een handgift, van een overgang zonder notariële akte :
• lichamelijke roerende goederen
• roerende waarden die geacht worden van dezelfde aard te zijn als roerende goederen, namelijk bankbiljetten, vrij overdraagbaar zijn.
De notaris is vaak de beste geplaatste expert om mensen te adviseren over schenkingen. Zelfs indien het niet gaat over een notariële schenking.

Door de aard van zijn functie is de notaris in het algemeen het best geplaatst om raad te geven inzake schenkingen, zelfs indien deze schenkingen niet bij notariële akte zouden gebeuren. Hij zal duidelijke informatie verstrekken over de wijze waarop de schenking uitgevoerd kan worden en over alle gevolgen en moeilijkheden die de schenking met zich
mee kan brengen.

Er wordt nochtans vastgesteld dat bepaalde schenkingen die dagelijks worden uitgevoerd, noch bij noch via een akte, noch bij handgift gebeuren.
Ze gebeuren door overschrijving van één bankrekening naar een andere.
In het juridisch taalgebruik spreekt men hier van een bankgift.

Als het om beperkte bedragen gaat, zijn er geen moeilijkheden noch bijzondere regels die moeten
worden nageleefd.

DE AFTREKBARE GIFTEN

Het Wetboek der Inkomstenbelastingen voorziet een gunstmaatregel voor sommige giften. We vermelden
hier als referentie :
Wat de particulieren betreft (de natuurlijke personen), zijn de giften of schenkingen deze bedoeld in artikelen
145/33 en 199 en 200 WIB92.
Wat de vennootschappen betreft, en schenkingen geregeld door artikel 145/33 en 199 en 200 WIB92.

 1. DE GIFTEN DOOR PARTICULIEREN
  Het bedrag dat aan de begunstigde gegeven wordt geeft recht op een belastingvermindering van 45%
  van het bedrag van de gift, voor zover volgende regels worden nageleefd:
  • de gift moet gedaan worden aan een erkende instelling of een overheidsinstelling zoals bedoeld in
  artikel 145/33 §1 WIB 92°;

• iedere gift moet per begunstigde instelling minstens 40 euro per jaar bedragen en er moet een kwijtschrift
uitgereikt worden;
• het totaal bedrag van de giften mag niet meer bedragen dan 10% van het geheel van de netto aangegeven inkomsten en mag niet meer bedragen dan de totale som van 392.200 euro (aanslagjaar 2023+2024, inkomsten 2022+2023) per fiscaal boekjaar en per belastingplichtige. Boven deze plafonds geven de giften geen recht meer op een belastingvermindering;
• de gift moet gedaan worden in geld.

Uitzonderlijk zijn giften in de vorm van kunstwerken aftrekbaar, doch enkel aan openbare musea,
gemeenschappen, gewesten en provincies.
De instellingen die wensen te genieten van de belastingvermindering voor hun schenkers, dienen
erkende instellingen te zijn en ze dienen tevens een dossier in te dienen bij het Ministerie van Financiën.

 1. DE GIFTEN DOOR VENNOOTSCHAPPEN
  De giften door vennootschappen ten titel van sponsoring geven recht op een belastingvermindering
  van 45% van het bedrag van de gift.

  De voorwaarden zijn de volgende :
  • gift aan een erkende instelling of een overheidsinstelling zoals bedoeld artikel 145/33 §1
  WIB92°;
  • iedere gift moet per begunstigde instelling minstens 40 euro per jaar bedragen en er moet een kwijtschrift
  uitgereikt worden;
  • het totaal van de giften mag per boekjaar 5 % van de belastbare inkomsten niet overschrijden, of een maximumbedrag van 500.000 euro. Boven deze plafonds geven geen recht op een belastingvermindering
  van 45% van het bedrag van de gift.
  • enkel de giften in geld zijn aftrekbaar.

Laatst bijgewerkt Augustus 2023

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Bergstraat 30-34 – 1000 Brussel
website : www.notaris.be